Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Inimkaubandus
Publikatsioonid
Kasulikku
Mõisted
Mis on inimkaubandus
Kes on ohver?
Arengukavad
Meedia
Kes on ohver?

Ohvri tunnused


Inimkaubanduse ohver on isik, kelle suhtes toime pandud kuriteo kohta on alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku §-s 133-133³, 138-140 või 175 sätestatud kuriteo tunnustel või muu samalaadse välisriigis kehtivas karistusseaduses sätestatud tunnustel 

Eeldatav inimkaubanduse ohver on isik, kelle kohta on:
 • Eestis IK ohvrite abistamisega tegelev organisatsoon eeltuvastanud ja esitanud SKA-le (Sotsiaalkindlustusametile) teate kahtluse kohta, et isik võib olla inimkaubanduse ohver või
 • on välisriigi pädev asutus esitanud SKA-le teate inimkaubanduse ohvriks langemise kohta selles riigis.
Esmase kahtluse tekkimise ja täiendava juurdluse algatamise eeltingimuseks pole, et täidetud oleks kõik allpool loetletud tingimused. Piisab mitme indikaatori esinemisest.

Subjektiivne element ja käitumine:
 • isik usub, et peab sunniviisil töötama;
 • tal on mulje et ta on võlaorjuses e. peab mingit võlga tagasi teenima;
 • ta tunnetab, et tal pole võimalik lahkuda;
 • isik ei usalda ametivõime;
 • ta ei oska kohalikku keelt;
 • ta ei tea oma kodu- ega töökoha aadressi;
 • isik püüab vältida jutuajamist oma olukorra üle;
 • ta “lugu” tundub olevat päheõpitud, või ta räägib oma olukorrast erinevaid lugusid, muudab ütlusi – kuidas ta sattus prostitutsiooni, töökohta, praegusesse asukohta, või kes on tema tööandjad, vahendajad, mis on isiku riigis viibimise eesmärk, kuhu ta on teel, kelle juures ta peatub, jms.
Vabaduse piiratus:
 • isikul pole võimalik töökeskkonnast lahkuda;
 • ta annab oma käitumise / olemisega teada, et tema liikumist kontrollitakse;
 • ta kardab paljastada oma õiguslikku staatust;
 • tema pass või muud reisidokumendid on kellegi teise käes;
 • tal on võltsitud pass või muu isikuttõendav dokument.
Tervislik seisund:
 • isik ilmutab hirmu või ärevust;
 • ta ei tihka ise rääkida ning eelistab, et keegi teine räägib tema eest;
 • ta jätab mulje, et teine isik teda justkui kamandab ja juhib;
 • isik on kogenud vägivalda või sellega ähvardamist, kas iseenda või oma pere ja lähedaste vastu;
 • tal on kehalisi vigastusi, mis viitavad võimalikule füüsilise vägivallale või kontrollile.
Töötingimused:
 • ta on leitud kohast, mis on või võib olla seotud ekspluateerimisega;
 • teda on sunnitud inimväärikusega vastuolus olevatel tingimustel tööle;
 • teda on distsiplineeritud erinevate karistustega;
 • tal ei olnud võimalust oma töötingimuste osas läbi rääkida;
 • isik on saanud kas väikest tasu või üldse mitte midagi;
 • tema töötasu pole tema enda käes ja tal puudub sellele juurdepääs;
 • ta teeb pikkadel perioodidel pikki töötunde;
 • tal pole puhkepäevi.
Elutingimused:
 • isiku elutingimused on alla igasuguse standardi;
 • tal pole juurdepääsu arstiabile;
 • tal ei ole võimalust suhelda kellegagi väljaspool töökohta;
 • isiku kontakt oma perekonnaga on minimaalne või puudub;
 • ta pärineb kohast, mis on tuntud inimkaubanduse lähteriigina;
 • tema tööle vahendajad on tema eest maksnud reisi- ja transpordikulud, mida ta peab nüüd Eestis töötades tagasi teenima;
 • talle on töö osas antud valelikke lubadusi.