Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Inimkaubandus
Töötamine välismaal
Töötamine Eestis
Fiktiivne abielu
Ettevõtlus inimkaubanduse vastu
Nõustamisliini statistika
Publikatsioonid
Kasulikku
Meedia
Töötamine Eestis

Kolmanda riigi kodaniku töötamine Eestis

Eestis töötamine Välismaalaste seaduse (VMS) tähenduses on mis tahes tegevus Eestis töölepingu või muu lepingu alusel, samuti muu tegevus teise isiku heaks, mille puhul võib eeldada tulu või muu varalise hüve saamist, sõltumata tegevuse aluseks oleva lepingu liigist, vormist või lepingu sõlminud teise poole asukohast või elukohast, kui välisleping või seadus ei sätesta teisiti.

Lühiajaline töötamine

Eestis ajutiselt viibiv välismaalane võib Eestis töötada, kui (VMS § 104 lg 1):
  1. tema Eestis töötamine on registreeritud (LTR) või
  2. kui tema Eestis töötamise õigus tuleneb vahetult seadusest või
  3. kui tema Eestis töötamise õigus tuleneb Riigikogu ratifitseeritud välislepingust
Välismaalasel peab olema legaalne viibimisalus (viisavabadus, lühiajaline või pikaajaline viisa).

Eestis ajutiselt viibiv välismaalane võib Eestis töötada, kui tema töötamine on Politsei-ja Piirivalveametis, PPA-s registreeritud
  • Lühiajaliselt on võimalik Eestis töötada kuni 270 päeva 365 järjestikuse päeva jooksul
  • Palgakriteerium – vähemalt võrdne Eesti aasta keskmine brutokuupalk (al 01.03.2018 1221 EUR)
Tööandja kohustused
  • Kontrollima, et tema poolt Eestisse kutsutud välismaalasel oleks Eestis viibimiseks seaduslik alus
  • Võtma välismaalase Eestis vastu, tagama tema majutamise ning kandma välismaalase Eestis viibimise ja Eestist lahkumise kulud
  • Hüvitama menetluskulud või väljasõidukohustuse sundtäitmise või kinnipidamiskeskuse või politsei arestimajas viibimise kulud, kui välismaalane neid ei hüvita, kuid mitte rohkem kui 32 000 eurot
  • Kulude hüvitamiseks teeb PPA kutsujale ettekirjutuse
Lühiajalise töötamise registreerinud välismaalasega töösuhte alsueks oleva lepingu sõlmimata jätmisest, välismaalase tööle asumata jätmisest, vastava lepingu ennetähtaegsest lõpetamsest ja välismaalase töötamise tegelikust lõpetamisest on tööandja kohustatud teavitada PPA-d, välja arvatud juhul, kui nimetatud andmed on kantud töötamise registrisse.

Lühiajalise töötamise registreerimine annab välismaalasele õiguse Eestis töötada registreeritud perioodil juhul, kui välismaalasel on seaduslik alus Eestis viibimiseks. Kui seaduslik alus Eestis viibimiseks lõppeb varem, siis puudub isikul ka õigus Eestis töötada. Vajadusel on võimalik taotleda viibimisaja pikendamist.